[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

TAMK opiskelijoiden blogiteksti Unelmatehtaasta

Lisätty 28.04.2022

Gerontologisen hoitotyön opiskelijat osallistuivat Hyvinvointi vanhuudessa seminaariimme. Opiskelijaryhmä sai aiheeksi kirjoittaa seminaarista blogitekstin. Blogi on nyt luettavissa. Seminaarin voit katsoa äitienpäivään saakka oheisen linkin kautta. https://youtu.be/29ukClgru6U   

Kuinka Unelmatehdas toteuttaa ikäihmisten unelmia

Kirjoittajat: Sairaanhoitajaopiskelijat Miia Tienhaara, Milja Alalempi, Viivi Hakola, Niina Riihimäki ja lehtori Katja Hautsalo, Tampereen ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajaopintoihimme kuuluu Gerontologisen hoitotyön osuus, jossa perehdytään ikääntymiseen ja sen vaikutuksiin eri näkökulmista. Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ja edistää ikääntyvien ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja aktiivisena kansalaisena toimimista.

Tämän opintojakson pienryhmätehtävänä oli kirjoittaa blogiteksti 10.3. toteutuneesta seminaarista Hyvinvointi vanhuudessa. Seminaarissa oli useita eri asiantuntijoita kertomassa hyvinvoinnista vanhuudessa, ikäihmisen tukemisesta sekä keinoista sen toteutukselle. Meille vahvimmin mieleen jäi ”Unelmatehdas”. Unelmatehtaan ideana on keskustella ikäihmisten kanssa heidän unelmistaan ja siitä, kuinka niitä voisi toteuttaa. Toteutuneista unelmista esimerkkeinä olivat grilli-ilta, jääkiekkopeli sekä manikyyri. (Toteutuneet unelmat Unelmatehdas n.d.)

Unelmatehtaalla on myös nettisivut, jonka kautta kuka tahansa pystyy lahjoittamaan rahaa valitsemansa unelman toteutukseen. Nettisivuilla kerrotaan erilaisista avoimista- sekä toteutuneista unelmista. (Unelmatehdas n.d.)

Unelmatehtaan on perustanut ARVA ry, joka unelmien toteuttamisen lisäksi tukee ikäihmisten hyvinvointia esimerkiksi retkillä ja yleisötilaisuuksilla. Lahjoitukset Unelmatehtaalle tehdään ARVA ry:n kautta. ARVA ry:hyn voi myös liittyä jäseneksi, jolloin voi keksiä uusia ideoita, toimia aktiivisena toimijana tai kannatusjäsenenä. (ARVA ry n.d.)

Seminaarissakin nousi esille ikäihmisten helposti toteutettavissa olevat unelmat. Unelmat ovat useinkin toteutettavissa pienillä teoilla esimerkiksi vieraan ihmisen lahjoituksen avulla.  “Seniorina unelmat eivät useinkaan ole pilvilinnoja ja lottovoittoja, vaan pieniä hyvän elämän asioita” (Mayry 2021). 

Haasteena unelmien toteutumiselle on rahoituksen jatkuvuus ja kuinka tämä toiminta saataisiin suuremmalle joukolle näkyväksi. On hyvä, että asia tuodaan erilaisissa tilanteissa ja yhteyksissä esille, kuten 10.3. toteutuneessa seminaarissa. Nyt voimme ehdottaa tulevina ammattilaisina työpaikoillemme yhteydenottoa Unelmatehtaaseen tilanteessa, jossa iäkkään unelmaa ei pystytä toteuttamaan yksikön omin voimavaroin. Mielestämme toiminta on loistava tapa tukea ikääntyvien henkistä hyvinvointia.

Miksi unelmat ovat tärkeitä iäkkäille, kuten myös kaiken ikäisille? Mayryn (2021) ajatuksia herättelevässä artikkelissa mainitaan unelmiin liittyvät sosiaaliset toiveet (Mayry 2021, 32–33). Useat ikäihmiset kokevat yksinäisyyttä. Unelmiin usein liittyy toive yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Yleisesti ryhmätoiminta muun muassa parantaa elämänlaatua, edistää psykososiaalista toimintakykyä, vahvistaa elämäntaitoja sekä tarjoaa mahdollisuuden myönteiseen vuorovaikutukseen ryhmässä (Fried & Laine 2015, 98). Myös tämän syyn takia, on Unelmatehdas koettu mielekkääksi niin asiakkaiden sekä työntekijöiden toimesta.

Yksi ihmisen tärkeistä voimavaroista on hengellisyys, joka on myös arjen konkreettinen voimavara. Hengellisyys myös mahdollistaa tarkoituskeskeisen elämänasenteen. Erityisesti ikääntyessä tämä voi olla isokin voimavara ikääntyneen arjessa. Hengellisyyttä voi kehittää ja vahvistaa osaksi elämäntaitojaan. (Laine 2015, 87.) Elämän tunteminen tarkoitukselliseksi lisää mielen hyvinvointia. Tyytyväisyys lisääntyy, itsetunto kasvaa ja ihminen voi kokea parempaa terveyttä ja toimintakykyä. (Heimonen & Fried 2015, 34.)

Iäkkään mielen hyvinvoinnin huomioimisessa on mahdollista hyödyntää positiivisen psykologian näkökulmaa. Positiivisessa psykologiassa kiinnostuksen kohteina ovat hyvä elämä, ihmisen vahvuudet ja voimavarat sekä ne tekijät, jotka vahvistavat ihmisen hyvinvointia. Tähän liittyy positiiviset subjektiiviset kokemukset, kuten hyvinvointi, toivo, tyytyväisyys elämään, mielihyvä, sekä onnellisuus. Seuraavaksi huomio kiinnitetään positiivisiin yksilön ominaisuuksiin, kuten pystyvyys, optimismi, luovuus ja viisaus. Viimeisenä näkökulmana on yhteisöjen toiminta, joka tarkoittaa ihmisten keskinäisten kohtaamisten ja yhteyksien onnistumisia. (Fried & Heimonen 2015, 27.) Unelmatehtaan toiminnassa toteutuu monella tavoin nämä positiivisen psykologian osatekijät.

Unelmatehtaan ideaa voi soveltaa eri tavoin hoitotyössä toteuttamalla asiakkaiden pieniä ja yksinkertaisia unelmia. Esimerkiksi kotihoidossa, jos asiakas ikävöi lemmikkien läsnäoloa, voisi lemmikin omistava hoitaja tuoda asiakkaan luvalla lemmikkinsä kotikäynnillä vierailulle asiakkaan kotiin. Tällainen melko pieni ja monelle arkinen asia voi parantaa toisen ihmisen päivän, ja hän voi muistella sitä vielä monenkin viikon päästä.

Pienillä arjen teoilla on iso merkitys. Potilaiden, asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia voi lisätä heille mieleisillä askareilla ja teoilla. Näen itseni lakkaamassa asiakkaan kynsiä spa-hetken jälkeen. Tai laulamassa asiakkaalle hänelle merkityksellisiä lauluja, ehkä asiakas itse haluaa myös laulaa mukana.

 

Lähteet

Fried S., Heimonen S., Laine M., Sarvimäki A. 2015. Vanhuuden mieli. E-kirja. Trinket oy. Viitattu 23.3.2022.https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/08/Vanhuuden_mieli_kirja_final.pdf

Mayry, M., 2021. Rakkaista asioista kannattaa pitää kiinni. Vanhustyö. 2/2021. 32-33.

Pirhonen J. 2022. Hyvinvointi vanhuudessa. Seminaari. 10.3.2022. Kulttuuritalo Laikku. Tampere.

Seminaaritallenne 10.3.2022 tapahtumasta https://www.youtube.com/watch?v=29ukClgru6U (saatavilla toukokuulle 2022 saakka)

Unelmatehdas. n.d. Viitattu 11.3.2022. https://unelmatehdas.arvary.fi/

Vanhustyö 2021. Kohti hyvinvoivaa vanhuutta. Pdf-dokumentti. Viitattu 11.3.2022. https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2021/03/Vanhustyo_2_2021_aukeamina_low.pdf

Yhdistyksen tarkoitus. 2020. ARVA ry. Arvokas vanhuus ARVA ry. Viitattu 11.3.2022. https://www.arvary.fi/